Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Udostępnianie zasobów archiwalnych w Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej

 Zasób archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej to w szczególności szeroko rozumiana dokumentacja zawierająca różnego rodzaju księgi, rejestry, kartoteki, druki urzędowe. W archiwum znajdują się m.in. dokumenty z okresu Polski Ludowej świadczące o wszelkich zmianach ustrojowych, rozwoju gospodarki regionu oraz stosunkach społecznych na przestrzeni kilkudziesięciu lat.


Jednym z podstawowych zadań składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej jest obsługa własnej instytucji poprzez gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów, ponadto wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend, kopiowania, przetwarzania, a także przekazywania danych przy użyciu różnych systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych. Równie ważnym zadaniem jest udostępnianie materiałów archiwalnych i prowadzenie działalności informacyjnej.

 
Zbiór archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej podporządkowany jest Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i obejmuje akta wytworzone od 1961 roku do chwili obecnej. Natomiast wszystkie dokumenty i inne materiały wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990 r. zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Dokumentację zgromadzoną w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

-imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

-nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

-wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,

-cel  i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji

ul. Wolności 1, 36-100 Kolbuszowa


Udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

-umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
-przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
-przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.


Zakres, formę i sposób korzystania z zasobów archiwalnych określają:
 
1/Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. Nr 38 poz. 173)

2/Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych ( Dz. U. 08.107.679)

3/Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA 08.9.42)

4/Zarządzenie  nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz.95)

Uregulowaniem prawnym dotyczącym opłat za udostępnienia materiałów archiwalnych jest Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 czerwca 2008 r.

 

Metryczka

Data publikacji 19.10.2012
Data modyfikacji 11.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Skubisz-Tęcza
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Skubisz-Tęcza Wydział Prewencji i RD
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Skubisz-Tęcza
do góry