Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Podstawy prawne działania Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu działającym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu działającym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także  w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.
 

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity

2) Zarządzenie nr 204 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

3) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

4) Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej z 30 sierpnia 2012r 

 Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej - zmiana z dnia 10 maja 2016r

 Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej - zmiana z dnia 3 czerwca 2016r

 Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej - zmiana z dnia 9 grudnia 2016r

Metryczka

Data publikacji 16.06.2009
Data modyfikacji 13.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom.Jolanta Skubisz-Tęcza
Osoba udostępniająca informację:
podkom.Jolanta Skubisz-Tęcza Wydział Prewencji i RD
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Skubisz-Tęcza
do góry